پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد سازمان ها

پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد سازمان ها پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد سازمان ها

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1957 KB

تعداد صفحات : 318

بازدیدها : 741

برچسبها : استراتژی های ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سازمان سازمان های نظارتی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران - سازمان بازرسی کل کشور

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی - گرایش سیاستگذاری، رساله دکتری ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: سازمان بازرسی کل کشور

هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش تئوری مبنایی در مرحله کیفی و پس از آن برای تایید یافته ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی پژوهش با توجه به گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی به دست آمده (انسان محور، فرآیند محور، نتیجه محور و بستر محور) در قسمت استراتژی ها(کد گذاری محوری)، چندین گزاره نظری در این زمینه ارائه شد. پس از فرضیه سازی بر اساس تئوری ارائه شده، نوبت به آزمون فرضیات مورد نظر در جامعه مورد بررسی بود. ابتدا به منظور تایید و نهایی سازی مدل مفهومی تحقیق حاصل از روش تئوری بنیادی قبل از اجرای آن به صورت پیمایش به تحلیل عاملی تاییدی مدل های اندازه گیری پرداخته و سپس به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. در فاز کیفی مهمترین یافته ارائه الگویی جامع برای تعیین استراتژی های ارزیابی عملکرد می باشد که از دل داده های استخراج شده از مصاحبه های عمیق به دست آمد. این الگو، گونه های مختلف استراتژی ارزیابی عملکرد در سازمانهای نظارتی را تشریح می نماید. در فاز کمی، با توجه به آزمون فرض های انجام شده، تمامی مدلهای اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد مناسب تشخیص داده شدند. همچنین ضرایب همبستگی بین تمامی استراتژی های ارزیابی عملکرد اعم از استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور، فرایند محور، نتیجه محور و بستر محور و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار به دست آمده اند.

این پایان نامه به دنبال آن هست تا الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد را برای دستگاه های نظارتی ارائه کند. بنابر این هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد است. با تحقق این هدف نخست انتظار می رود یافته های این پژوهش بتواند کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد در دستگاه های نظارتی را مرتفع نماید. سپس فرآیندهای ارزیابی عملکرد در هدایت دستگاه های نظارتی اصلاح و بهینه شود. در نتیجه می تواند برای دستگاه های نظارتی راهنمای عمل مناسبی باشد. فرایند دستیابی به این هدف ایجاب می نماید که ابتدا الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد ارائه شود و سپس کارآمدی الگوی به دست آمده ارزیابی گردد.

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوشگرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می باشد. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری، مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت از پیش تعیین شده دانست. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود.

مدیریت استراتژیک ارزیابی عملکرد

بنا به تعریف، مدیریت استراتژیک ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک ارزیابی عملکرد در سازمان است به طوری که کاملاً با استراتژی کسب و کار هماهنگ شده باشد. یا به عبارت دیگر، مدیریت استراتژیک ارزیابی عملکرد طراحی حساب شده و آگاهانه استراتژی ارزیابی عملکرد به منظور تفسیر چشم انداز، ارزشها و اهداف سازمان برای مخاطبان است.

رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان

در این قسمت سه رویکردی که در راستای استقرار مدیریت عملکرد در سطح یک سازمان مناسب است معرفی می گردد. این سه رویکرد عبارتند از :

الف- چارچوب مدیریت عملکرد HPMF

ب- مدیریت عملکرد در نظام ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS)

ج- چارچوب مدیریت عملکرد ORISE

چارچوب مدیریت عملکرد HPMF

اندرسن و همکاران او چارچوبی یکپارچه رای مدیریت عملکرد به صورت کل نگر را توسعه داده اند (تصاویر این بخش در پایان نامه دانلود شده موجود است). چارچوب ارائه شده توسط آنان حاصل تحقیقاتی بوده است که در یک سازمان انجام داده اند و معتقدند که ممکن است عناصر دیگری را نیز در این چارچوب بتوان قرار داد، اما عناصر مورد استفاده عناصری هستند که به طور معمول در سازمان ها مطرح هستند.

نیازها و انتظارات ذینفعان از عوامل کلیدی هستند که باید در برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه و موافقت قرار گیرند. آنها با بخش های مختلف در ارتباط هستند. تحقیقات بازار و تقسیمات مربوط در این زمیه جنبه مهم این ساختار به حساب می آید. از طرف دیگر این موضوع با رویکردهای مشتری نیز مرتبط است. با در نظر گرفتن توانمندسازی های داخلی سازمان، توسعه فرآیندهای کاری یک عامل حیاتی برای سازمان محسوب می شود و این همان استفاده بهینه از زمان و خَلق ارزش است. نقش ها، شایستگی ها و ظرفیت های سازمانی به عنوان زیربنای توانمندسازی های اجرایی بایستی کاملاً با یکدیگر هماهنگ باشند. از طرف دیگر انگیزه مدیریت عملکرد که ارتباط نزدیکی با ارزش ها و فرهنگ سازمانی دارد، بایستی پررنگ باشد. سبک رهبری و رویکرد مدیریتی موجود در سازمان نیز یکی دیگر از عوامل حیاتی موفقیت می باشد؛ به طوری که مدیریت ها در تمام سطوح سازمان بایستی کاملاً با هم مرتبط باشند. ...

سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS)

OPAS در طول چندین سال توسط سرویس بین المللی رای تحقیقات ملی کشاورزی با همکاری نزدیک طرف های تحقیقاتی ملی در کشورهای در حال توسعه، مورد توسعه و بازنگری قرار گرفته است. OPAS روشی سریع و مقرون به صرفه است. در این روش دیدگاه ارزیابی از ارزیابی خارجی برنامه ها یا پروژه ها، که اغلب به منظور سودرسانی به عوامل خارج سازمانی انجام می شود، به ارزیابی داخلی، که هدف آن بهبود عملکرد و پاسخگویی است، جهش می یابد. OPAS عملکرد را در دو سطح ارزیابی می کند : 1) بازنگری بهره وری خروجی های سازمانی، و 2) شناسایی مسائل مدیریتی داخلی که بر روی عملکرد اثر می گذارند. ...

رویکرد مدیریت عملکرد ORISE

این رویکرد توسط مؤسسه علوم و آموزش عالی اوک ریج تهیه شده است. این مؤسسه یکی از مؤسسات وابسته به دپارتمان انرژی ایالات متحده آمریکا بوده و به همراه تعدادی از دانشگاه ها، وظیفه حمایت علمی از برنامه های اجرایی این دپارتمان را بر عهده دارد. چارچوب کلی مدیریت عملکرد ORISE و فرآیند اجرایی آن در شکل (موجود در پایان نامه) نشان داده شده است. ...

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 دامنه پژوهش... 4

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش در این دامنه ها 4

1-5 اهمیت و ضرورت پژوهش در دامنه موضوعی.. 4

1-6 اهداف تحقیق.. 9

1-7 فرضیه ها یا سؤالات اصلی تحقیق.. 9

1-8 روش شناسی: 10

1-8-1 روش تحقیق تلفیقی.. 10

1-9 روش جمع آوری اطلاعات.. 11

1-10 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه: 12

1-11روش تجزیه و تحلیل دادهها 12

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1 ارزیابی عملکرد. 20

2-2 تعریف مفاهیم. 20

2-3 ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد. 23

2-4 جایگاه فرایند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد. 24

2-5 تاریخچه ارزیابی عملکرد. 26

2-5-1 تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان.. 26

2-5-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران.. 28

2-6 سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن. 29

2-7 رویکردهای ارزیابی عملکرد. 31

2-7-1 سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی... 31

2-7-2 سیستم های اندازه گیری عملکرد نوین... 32

2-7-3 مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 33

2-8 اندازهگیری عملکرد. 34

2-9 شاخصهای عملکرد. 34

2-10 مزایای اندازه گیری عملکرد. 37

2-11 آیا ما به اندازهگیری نیاز داریم؟ 38

2-12 اساس سیستمهای اندازهگیری عملکرد چیست؟ 38

بخش دوم: سیستمهای ارزیابی عملکرد

2-2 مقدمه. 40

2-2-1 اجزای سیستم 40

2-2-2 شاخصهای عملکرد مجزا 41

2-2-2-1شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت.... 41

2-2-2-2شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان.. 41

2-2-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه. 42

2-2-2-4شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری... 43

2-2-3 سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک موجودیت.. 45

2-2-4 سیستم اندازهگیری عملکرد AMBITE.. 47

2-2-5 فرآیند الگوسازی.. 50

2-2-6 سیستم اندازهگیری عملکرد ECOGRAI 51

2-2-7 سیستم اندازهگیری عملکرد ENAPS. 52

2-2-8 منشور عملکرد 53

2-2-8-1سهامداران 55

2-2-9 سیستم اندازهگیری عملکرد پرسش نامه عملکرد 57

بخش سوم: مدیریت عملکرد

2-3 مقدمه. 58

2-3-1 اساس مدیریت عملکرد. 58

2-3-2 پیشینه علمی مدیریت عملکرد. 59

2-3-3 رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان. 59

2-3-3-1چارچوب مدیریت عملکرد HPMF 59

2-3-3-2سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS) 61

2-3-3-4رویکرد مدیریت عملکرد ORISE.. 63

بخش چهارم: معرفی مدل های ارزیابی عملکرد

2-4-1 مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 64

2-4-1 -1 مفاهیم اساسی برتری... 64

2-4-1-2چارچوب مدل 65

2-4-1-3ساختار مدل 66

2-4-2 مدل ارزیابی متوازن (BSC) . 67

2-4-2-1نیاز به مدل 67

2-4-2-2توسعه مدل 67

2-4-2-3وجوه مدل BSC 69

2-4-3 مدل کاهش استراتژیک هزینهها و بهبود عملکرد (SCR&PI) .. 69

2-4-3-1نیاز به مدل 69

2-4-3-2کاهش استراتژیک هزینه ها چیست؟. 70

2-4-3-3مدل مفهومی کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد. 72

2-4-4 مدل شناخت برتری سازمانی.. 75

2-4-4-1تعاریف مدل 76

2-4-4-2موارد کاربرد مدل CED... 76

2-4-4-3مدل شناخت 77

بخش پنجم: شناخت و بهبود عملکرد در بخش دولتی

2-5-1 درک بهره وری و عملکرد در بخش دولتی... 80

2-5-2 بهبود عملکرد به عنوان مفهومی جامع و فراگیر. 81

2-5-3 تمرکز بیشتر بر عوامل نا ملموس: بهبود بهره وری از طریق افراد. 85

بخش ششم: پیشینه نظری تحقیق

2-6 پیشینه نظری تحقیق: 109

2-6-1 ارائه مدلی برای ارزیابی وضعیت عملکرد ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان در استانهای کشور 109

2-6-2 طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور 109

2-6-3 بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا و طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان سازمان برنامه و بودجه. 110

2-6-4 بررسی رابطه بین نسبت توبین و معیار سود هر سهم (EPS) و ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 110

2-6-5 طراحی و تعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل (شرکتهای تابع سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان) 111

2-6-6 ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس... 112

2-6-7 طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر در سازمانهای تولیدی - رویکرد تلحیل پوششی داده ها DEA. 112

2-6-8 ارائه روشی برای ارزیابی عملکردی معماری سازمان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن. 113

2-6-9 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با رویکرد FMADM (موردکاوی: شرکتهای عمل آوری آبزیان دریایی در استان بوشهر) 114

2-6-10 ارایه مدلی برای بررسی تأثیر بلوغ فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه ای... 115

2-6-12 بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست بعد از انقلاب اسلامی وبرنامه ریزی جهت برنامه های آتی... 116

2-6-13 بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری). 117

2-6-14 ارزیابی عملکرد سازمانی با استفاده از رویکردBSC و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد(مطالعه موردی شرکت سوشیانت). 118

بخش هفتم: چالش هماهنگی

2-7 مقدمه. 121

2-7-1 مفهوم هماهنگی... 121

2-7-2 انواع مدل های هماهنگی.. 123

2-7-2-1مدل عقلایی 123

2-7-2-2مدل طبیعی 125

2-7-2-3مدل ترکیبی 127

2-7-2-3-1 نظریه چشم انداز1. 127

2-7-2-4ترکیب نقاط مرجع استراتژیک در مدل تعاملی رقابتی.. 135

2-7-3 مبانی فلسفی نظریه ی نقاط مرجع استراتژیک... 137

2-7-4 مبانی منطقی نظریه ی نقاط مرجع استراتژیک... 138

2-7-5 جمع بندی سه دیدگاه در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک... 143

2-7-6 مقایسه دسته بندی هال، اسکات و مورگان.. 144

بخش هشتم: گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمان

2-8 مقدمه. 148

2-8-1 الگوهای ارزیابی عملکرد. 148

2-8-1-1الگوی ارزیابی ارزش های رقابتی(رابینز) 148

2-8-1-2الگوی ارزیابی بالدریچ. 149

2-8-1-3الگوی ارزیابی متوازن (کاپلان- نورتون) 150

2-8-1-3الگوهای ارزیابی عملکرد سایمونز. 153

بخش نهم: معرفی جامعه آماری

2-9 معرفی جامعه آماری... 157

2-9-1 انواع دستگاههای نظارتی قوای سه گانه درجمهوری اسلامی ایران.. 157

2-9-1-1 ارگانهای نظارتی وابسته به قوه مقننه: 157

2-9-1-1-1 دیوان محاسبات کشور: 157

2-9-1-1-2 کمیسیون اصل 90 قانون اساسی: 158

2-9-1-2 ارگانهای نظارتی وابسته به قوه مجریه: 160

2-9-1-2-1 وزارت اطلاعات: 161

2-9-1-2-2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی: 161

2-9-1-2-3 وزارت امور اقتصادی و دارایی: 162

2-9-1-3 ارگانهای نظارتی وابسته به قوه قضاییه: 163

2-9-1-3-1 سازمان بازرسی کل کشور: 163

2-9-1-3-2 دیوان عدالت اداری: 164

2-9-1-3-3دیوانعالی کشور: 165

2-9-1-3-4 قضات محاکم: 166

2-9-1-4تاریخچه سازمان بازرسی کل.. 167

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 172

3-2 نوع تحقیق 172

3-3 استراتژی پژوهش در فاز اول(کیفی). 173

3 -4مراحل روش شناسی نظریه ی بنیادی... 174

3-4-1 طرح تحقیق 175

3-4-2 جمع آوری و مرتب کردن داده ها 176

3-4-3 مرحله ی تجزیه و تحلیل داده ها 176

3-4-4 ارائه نظریه و مقایسه با ادبیات... 179

3-5 نمونه تحقیق(حجم و روش نمونه گیری). 180

3-6 روایی تحقیق (کیفی). 181

3-7 روش اجرای پژوهش در فاز دوم(کمّی: پیمایش). 182

3-8 سوالات و فرضیات... 183

3-8-1 فرضیات تحقیق 183

3-9 جامعه و نمونه آماری(فاز کمی). 183

3-10 روش جمع آوری اطلاعات(فاز کمّی). 184

3-10-1روایی(اعتبار) ابزارسنجش... 187

3-10-2پایایی ابزار سنجش... 188

3-11 قلمرو تحقیق 189

3-11-1قلمرو مکانی تحقیق : 189

3-11-2 قلمرو زمانی: 189

3-11-3 قلمرو موضوعی تحقیق : 189

3-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمی... 189

3-12-1 ضریب همبستگی 190

3-12-2 تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن... 190

3-12-3 مدل معادلات ساختاری... 190

3-12-4 ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 191

3-12-5 مراحل مدل معادلات ساختاری... 191

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه فصل... 198

4-1-1 مقدمه 200

4-1-2 نمونه تحقیق 200

4-1-3 مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات... 200

4-1-3-1 گام اول: کدگذاری باز. 201

4-1-3-2. گام دوم: کدگذاری محوری... 213

4-1-3-2-1مقوله محوری 213

4-1-3-2-2شرایط علّی 214

4-1-3-2-3زمینه یا بستر حاکم.. 215

4-1-3-2-4شرایط مداخله گر 215

4-1-3-2-5استراتژیها، کنش / کنش متقابل... 216

4-1-3-2-6پیامدها و نتایج 217

4-1-3-3 گام سوم: مرحله کدگذاری انتخابی (نظریه پردازی). 218

4-1-3-4 مقایسه تئوری ارائه شده با ادبیات موضوع.. 219

4-1-3-4-1شرایط علّی: رویکرد ارزیابی... 221

4-1-3-4-2مقوله محوری: ارزیابی عملکرد. 224

4-1-3-4-2-1 شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت.... 225

4-1-3-4-2 -2 شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان.. 225

4-1-3-4-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه. 226

4-1-3-4-2-4 شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری... 227

4-1-3-4-3زمینه (بستر حاکم): بستر ارزیابی... 228

4-1-3-4-4شرایط مداخله گر: عوامل سازمانی... 229

4-1-3-4-5استراتژیها: استراتژی(الگو) های ارزیابی... 229

4-1-3-4-6پیامدها: کارآیی و اثربخشی... 235

4-1-4 جمع بندی و ارائه الگو. 236

4-2-1 مقدمه 240

4-2-2 آمار توصیفی 241

4-2-2-1 جنسیت.. 241

4-2-2-2 سطح تحصیلات.. 242

4-2-2-3 سابقه کار 243

4-2-3 مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل عاملی تاییدی). 244

4-2-3-1مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی... 244

4-2مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد فرآیند محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی... 246

4-2-3-3-مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد نتیجه محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی... 248

4-3-2-4 مدل اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد بستر محور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی... 249

4-2-3-5مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی... 250

4-2-4 آزمون فرضیه های تحقیق... 252

4-2-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن... 255

4-2-5-1 آزمون فرضیه: 255

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1 مقدمه: 258

5-2 مروری بر طرح پژوهش..... 258

5-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات... 259

5-3-1 تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی... 259

5-3-2 تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کمّی... 262

5-3-2-1 آزمون فرضیه های تحقیق... 263

5-4 ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد با عملکرد کل سازمان و سایر نقش های منابع انسانی... 264

5-5 ارتباط استراتژی های ارزیابی عملکرد کارکنان با استراتژی های بالادستی بر اساس نگرش ترکیبی... 268

5-5-1 نگرش نظری به رابطه بین استراتژی ارزیابی عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمان.. 268

5-5-2 نگرش تجربی به رابطه بین استراتژی ارزیابی عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمان.. 269

5-5-3 هماهنگی درونی و بیرونی زیرسیستم ارزیابی عملکرد. 269

5-5-4 رابطه بین استراتژی ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان.. 269

5-5-5 تناسب استراتژی های ارزیابی عملکرد با فرهنگ سازمان.. 270

5-5-6 راهبردهای ارزیابی عملکرد سازمان.. 271

5-5-6-1 روش مبتنی بر فرآیندهای درونی... 271

5-5-6-2 روش مبتنی بر رقابت.... 271

5-5-6-3 روش مبتنی بر تامین منابع.. 271

5-5-6-4 روش مبتنی بر تامین هدف (روش مبتنی بر تامین رضایت ذی نفعان). 271

5-6 سازگاری الگوی پیشنهادی پژوهش با مبانی فلسفی تئوری های مدیریت.... 273

5-7یافته های این تحقیق... 274

5-8 محدویت های تحقیق... 275

5-9 پیشنهادات تحقیق حاضر. 275

5-10 نتیجه گیری 276

5-11 چالشهای پیاده سازی الگوی پیشنهادی... 276

5-12 بحثهای آینده در باب ارزیابی عملکرد در بخش دولتی... 279

منابع و مأخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید